2024

 

LEADER meede 2.2 - Aktiivne ja tegus Ida-Harjumaa Invaühing II 

 

Käesoleva projekti eesmärgiks on omaalgatuse korras maapiirkonnas elavate eakate ning puuetega inimeste aktiivsuse ja sotsiaalsete suhete tugevdamine, korraldades neile keskkonnaalast teadlikkust suurendava koolituse, õppereisi ja õppepäeva. Projekti eestvedajaks on MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing, kes tegutseb MTÜ Arenduskoda piirkonnas. Projekti raames toimub jäätmekäitluse alane koolitus ja väljasõidud tutvumaks jäätmete kogumise, sorteerimise ja ümbertöötlemise kohtade ning ettevõtetega. Alustatakse Tootjavastutusorganisatsioon OÜ poolt korraldatava koolitusega, mis annab teoreetilise ülevaate jäätmete liigiti kogumisest ning ümbertöötlemisest. Sellele järgnevad õppereis ja õppepäev, mis kinnistavad koolituse käigus omandatud teoreetilisi teadmisi. Õppereisiks on kolmepäevane väljasõit Kihnu saarele, kus tutvutakse maapiirkonna jäätmekäitluse ja keskkonnahoiu eripärade ning väljakutsetega. Kihnu saarel tulevad reljeefsemalt esile traditsioonilise eluviisi ja puhta looduskeskkonna säilitamise võimalused arvestades tänapäeva jäätmekäitluse nõudeid. Järgnevalt tutvutakse Loksa linna jäätmejaamaga ning Kiiu alevikus asuva elektrooniliste ja plastjäätmete ümbertöötlemise tehase tööga. Kõige selle käigus saavad osalejad parema ülevaate sellest, kuidas toimib igaühe kodust jäätmete sorteerimisega alguse saav ringmajandus ja mida tähendab ressursside jätkusuutlik kasutus. Projekti koostööpartneriks on MTÜ Kuusalu Kroonika, kelle ülesandeks on projekti tegevuste jäädvustamine fotode ja lühivideo tegemisega.

Rahataotlusprojekti koostasid Raul ja Agnes Valgiste

 

KÜSK - Ida-Harjumaa Invaühingu kommunikatsioonipädevuse arendamine 

 

Ida-Harjumaa Invaühingu kommunikatsioonipädevuse arendamiseks on kavas läbi viia turundusprojekt, mille käigus pannakse kokku neli huvitavat ja harivat persoonilugu Invaühingu liikmete elust ja tegevusest seoses ühinguga. Lood jäädvustatakse lühifilmide ja artiklite kaudu. Lisaks tehakse Invaühingu 30. tegevusaastale pühendatud ülevaatefilm ühingu tegevusest läbi aastate. Turundusprojekti läbiviimisele kaasatakse lisaks selles valdkonnas tegutsevatele professionaalidele Invaühingu aktiivsemad liikmed, kellest moodustatakse projekti töörühm. Projekti alguses viiakse läbi töörühma koolitus, mille käigus omandatud turundusalaseid teadmisi kinnistatakse koolitusele järgneva praktilise töö käigus. Koolituse käigus koostatakse turundusprojekt, mille alusel toimub persioonilugude koostamine ja levitamine. Persoonilugudes kajastatakse inimeste eludes toimunud pöördepunkte, mille kaudu nad on isiklikus elus jõudnud abivajaja rollist ühingu tegevuses aktiivseks kaasalööjaks ja paljudel juhtudel koguni teiste abistajaks. Samuti seda, kuivõrd oluline on koostöö kogukonnaga, üksteise märkamine ja teiste vajaduste mõistmine. Läbi persoonilugude on võimalik ilmekamalt tutvustada ühingu tegevusi ja julgustada ka teisi inimesi ühingu ühistegevustest osa saama. Üldises plaanis ei ole julgustus vaid Ida-Harjumaa Invaühingu ja tema tegevuspiirkonna keskne. Lood on olemuselt universaalsed ja arusaadavad ka väljaspool Ida-Harjumaa Invaühingu tegutsemispiirkonda. Sarnase eesmärgiga ühinguid tegutseb ka teistes Eestimaa paikades, kes võivad lugude kaudu saada innustust ja lisamotivatsiooni. Ühingu kommunikatsioonipädevuse tõstmise seisukohalt on kõige olulisem asjaolu, et persoonilugude tegemiseks kaasatakse projektimeeskonda Invaühingu aktiivsed liikmeid. Seda alates lugude stsenaariumite läbiarutamisest, koostamisest ja salvestamisest kuni nende valmimise ning jagamiseni meedias. Liikmetel on võimalik näha ja võtta osa turundusprojekti igast etapist. Seda pädeva isiku juhendamisel, sest persoonilugude koostamiseks kaasatakse professionaalne produktsiooniettevõte, ajakirjanik ja turundusspetsialist. Nende kaasamise üheks tingimuseks on valmisolek koostööks Invaühingu ja ühingu liikmetega kogu filmide ja artiklite tootmisprotsessi ja meedias levitamise vältel. Turundusprojektis vahetu osalemise kaudu paranevad ühingu juhatuse ja aktiivsete liikmete eneseväljendamise ja kommunikatsiooni oskused. Seda nii sise kui väliskommunikatsiooni osas. Varasemast enam saadakse aru ühingu tegevuse eesmärkidest ja saadakse esinemisjulgust edaspidiseks ühingu tegevuse tutvustamiseks. Projekti tulemusel valmivad atraktiivsed ehk huvi äratavad abivahendid filmide ja artiklite näol ühingu tegevuse tutvustamiseks sihtrühmale, potentsiaalsetele toetajatele ja koostööpartneritele. Laiemas plaanis aitab projekti läbiviimine edastada positiivset sõnumit puuetega inimeste ja eakate kaasamise vajalikkusest ning kasulikkusest ühiskonnale tervikuna. Tulemuste mõõtmine toimub valdavalt tagasiside küsimise kaudu ühingu liikmetelt ja koostööpartneritelt. Lisaks ühingu tegevuse üldiste indikaatorite ja meediakajastuse võrdlemisega projektile eelneval ja sellele järgneval perioodil

Rahataotlusprojekti koostasid Raul Valgiste