2010


Päästeamet - VEEOHUTUSE KOOLITUS IDA-HARJUMAAL - ei rahastatud

Projekti eesmärgiks on erinevate elanikegruppide veeohutusalase kompetentsi tõstmine ja õnnetuste preventsioon. Koolitus koosneb kolmest päevast (kokku 24 tundi). Esimesel päeval on loengud mere ja vooluveekogude hüdroloogilistest iseärasustest, ilmastikutingimustest ja teistest keskkonnaohtudest; erinevatest veesõiduvahenditest, -tehnikatest ja varustusest ning päästetehnikatest. Samuti õnnetuste ennetamisest ning veekogude ääres liikumise ja kalastamise ohutusest. Teisel koolituspäeval toimub sõidutehnika ja päästeõppus jõel. Läbitakse praktiline sõiduõpe kanuu, süsta ja parvega ning harjutatakse erinevaid päästetehnikaid (enesepääste, kaaslase päästmine, päästmine kaldalt, päästmine sõiduvahendilt, meeskonnatöö päästmisel). Kolmandal päeval toimub koolitus merel. Harjutatakse sõiduvõtteid meresüsta ja parvega erinevaid päästevõtteid. Projekti sihtrühmaks laiemalt on Ida-Harjumaa elanikud, kelle pädevus nii veekogudel puhkamise atraktiivsusest kui turvalisusest tõuseb tunduvalt.

Projekti kirjutas Raul Valgiste
* Leader meede 1.2 - Sport on kõigile!- ei rahastatud
Projekti eesmärk on tuua inimesi spordile lähemale, tutvustada Eesti rahvakalendri tähtpäevi ning tähistada vastlapäeva; traditsiooniliselt liugu lasta ning mõõtu võtta suusatamises ning pikima liu laskmises; pakkuda saanisõidu võimalust, mis maaelust kaugeks jäänud inimestel ei ole just kuigi sage; tutvustada erinevaid kergejõustikualasid ning omavahel võisteldes selgitada välja osavam. Teiseks eesmärgiks on tutvustada uusi sportimisviise – ratastoolikasutajatele käsirattaga TopEnd sõitmist, teistele rullsuuskadega sõitmist.

Projekti kirjutas Agnes Valgiste


* Sotsiaalministeerium - Invaühingu liikmete kompetentsi, probleemide ja vajaduste kaardistamine sotsiaalse toetusvõrgustiku loomise eesmärgil - - ei rahastatud
Priojekti eesmärk
on Ida-Harjumaa Invaühingu (IHIÜ) liikmete oskuste, võimekuse, soovide, vajaduste ja probleemide kaardistamine.Kaardistamine annab ülevaate IHIÜ liikmete argivajadustest, igapäevaeluga toimetulekust, kas nad tunnevad ennast ühiskonnas tõrjutuna või turvaliselt, võrdväärsena või tähtsusetuna, millist abi konkreetselt vajavad, mida nad on valmis enese olukorra muutmiseks ise tegema ja mida ootavad ühiskonnalt.
Projekti kirjutas Imbi Vahuri


* Leader meede 1.3 - „Puuetega inimeste kui väiksemate võimalustega ühiskonnagrupi sotsiaalse kaasatuse suurendamine kogemusõppega läbi organiseeritud ühistegevuse füüsiliselt tervete inimestega.“ - 50 000 krooni

Projekti eesmärgid

Projekti mõte ja üks eesmärk on lähendada kahte lähestikku, kuid eraldi elavat ühiskonnagruppi – puudega inimesi ja terveid, läbi ühistegevuse, seega läbi üksteise lähemalt tundma õppimise.

- Teine eesmärk on, et osavõtjad saaksid ühisest tegutsemisest positiivseid elamusi, parandaksid oma koostöö- ja suhtlemisoskust ning suureneks üksteisemõistmine. Puudega ja terve inimene ühes paadis, ühes tandemis, ühiste soovide ja eesmärkidega, tihedalt üksteist arvestavas tegevuses – see on õppetund mõlemale poolele.

- Kolmas eesmärk on näidata, et me ei olegi nii erinevad, et meil on ühised mured ja probleemid ja, et neid lahendada, tuleb neist julgesti rääkida.

Antud projektis osalemisega täienenud teadmised, enesekindlus ja suhtlemisoskus on kasulikud tööl, suhtlemises väljaspool kodu ja lähedastega pereelus.

Projekti kirjutas Imbi Vahuri

* Leader meede 2.2 - Kuusalu pastoraadi muinsuskaitsealuse sauna rekonstrueerimise lõpetamine - 100 000 krooni

Projekti eesmärgid

Projekti otseseks eesmärgiks on muinsuskaitsealuse hoone säilitamine ja edasise võimaliku varisemisohu likvideerimine, sest:

külma- ja niiskuskahjustuste tõttu vajuv ning kohati varisenud vundament võib põhjustada edaspidi hoone kandvate välisseinte äravajumist või kokkulangemist. Hoone fassaad on kulunud, seinad pragunenud; soojapidavus on vähenenud, selle välisilme rikub ümbritsevat ajaloolist miljööd. Niiskus ja hallitus on tunginud hoone kandekonstruktsioonidesse, lühendades nende eluiga.

Kuna hoone rekonstrueerimiseks on juba investeeritud arvestataval hulgal annetusi ja tehtud tööd, tuleb hoone päästmiseks vajalikud viimase etapi tööd kiiresti lõpule viia, sest ainult nii peatub meile olulise hoone edasine lagunemine ega satu ohtu varasemad investeeringud.

Projekti kirjutas Imbi Vahuri

* Vabaühenduste Fond - Ida-Harjumaa Invaühingu liikmete sotsiaalne integreerimine ühiskonda ja nende eneseteadvuse tõstmine läbi vajalike tegevuste - ei rahastatud

Projekti eesmärk on puuetega inimeste aktiivsuse tõstmine ühiskondlikus elus ning nende sotsiaalse toimetuleku suurendamine. Antud projektiga soovime rõhutada, et puudega inimesed ei taha olla ainult saajad, vaid suudavad jõukohaselt panustada ühiskondlikku heaolusse.

Projekti teine eesmärk on võrgustikevahelise koostöö arendamine IHIÜ, Loksa Puuetega Laste Tugiühinguga „Lootus“ (edaspidi Loksa PLTÜ) ja Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojaga (edaspidi Hiiumaa PIK). Parim võimalus vene rahvusest puuetega inimeste ja nende toetajate integreerimiseks Eesti ühiskonda on nende kaasamine organiseeritud ühistegevustesse.
Projekti kirjutasid Anne Mölder ja Agnes Valgiste, täiendas Imbi Vahuri

* Hasartmängumaksu nõukogu (Harjumaa Puuetega inimeste Nõukoja kaudu) - jätkuprojekt 'Julgemalt edasi' - 11 000 krooni, sama projekt Kuusalu Vallavalitsus - 10 000 krooni.
Projektid kirjutas Agnes Valgiste