2009


Kohaliku omaalgatuse programm:
* Toidutermosed ja muud tarvikud Kuusalu valla puuetega inimeste ühistegevusteks - ei rahastatud

Projekti üldine eesmärk on hoogustada Ida-Harjumaa puuetega inimeste ühiseid ettevõtmisi ning parendada ühisürituste korraldamist 

Projekti otsesed eesmärgid on soetada 2 toidutermost mahutavusega 20 l,

1 toidutermos mahutavusega 10 l ning 2 pika varrega kulpi,

2 nuga ning 5 piknikukorvi.


* Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevike avalike ühiskondlike objektide ligipääsetavuse kaardistamine - ei rahastatud
Projekti üldine eesmärk on osalemine üle-eestilises liikumisvabaduse kaardistamise projektis, koguda informatsiooni ühiskondlike hoonete ja asutuste ligipääsetavuse kohta.

Projekti otsesed eesmärgid: Projekti I etapi käigus kaardistatakse Ida-Harjumaa Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevikes 3 kuu jooksul

ca 40 olulisema riikliku ja ühiskondliku objekti ja rajatise ligipääsetavus (nimekiri lisatud). Nende

hulka kuuluvad ametiasutused, koolid ja lasteaiad, tervishoiuasutused ja apteegid, sotsiaalkeskus,

vaatamisväärsused ja muuseumid, raamatukogu, suuremad kauplused jne.

Projektide kirjutaja Agnes Valgiste

Hasartmängumaksu nõukogu (Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu): "Kuusalu valla puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt II" (ei rahastatud)
Projekti eesmärk: Arvuti ja Interneti kasutamise õpetamine arvutit ja Internetti mittetundvale ja/või vähekasutavale puuetega ja eakatele inimestele. Sihtgrupp - kuni 20 Kuusalu valla puuetega ja eakat inimest, kellel puudub arvuti või Interneti kasutamise võimalus ja/või oskus.
Projekti kirjutas Agnes Valgiste

 Leader meede 1.1. - Invatõstuk Kuusalu Spordikeskuse ujulasse - 58 994 krooni.
Projekti eesmärk on tagada võrdsed võimalused puuetega inimestele. Lahendada probleem Kuusalu valla ja aleviku puuetega ning terviseprobleemidega inimeste seas ja tagada basseini pääs liikumispuudega inimestele.
Projekti kirjutas Tiina Tursman

Hasartmängumaksu nõukogu - Kuusalu kirikumõisa päevakeskuse fassaaditööd - ei rahastatud.

Projekti üldine eesmärk: Võimaldada sobiva asukohana jätkuvalt tegutseda ja pakkuda tegevuseks vajalikke ruume Ida-Harjumaa Invaühingule, kes koondab piirkonna puuetega inimesi ja eakaid, aidates neil aktiviseeruda, osaleda kogukonna elus ning pakkudes neile sotsiaalteenuseid

Projekti otsesed eesmärgid

  1. ainulaadse hoone eluea pikendamine (välisfassaadi kordategemine, edasise ohu kaotamine välisseinte võimalikuks kahjustumiseks või äravajumiseks)
  2. Paranevad tingimused eakate ja puuetega inimeste ühistegevuseks. Tagatakse nimetatud gruppide aktiivne osalus kogukonna elus.
Projekti kirjutas Raul Valgiste

Vabaühenduste Fond- Ida-Harju puuetega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja Ida-Harjumaa Invaühingu institutsionaalse võimekuse tugevdamine - 60 200 krooni.

Projekti eesmärk on IHIÜ institutsionaalse võimekuse tugevdamine – koostada koolituse tulemusena ühingu tegevuse strateegiline arengukava ning tagada sellega  ka organisatsiooni järjepidevus, parandada koostööoskusi ja meeskonnatööd.

Teiseks on projekt suunatud sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning väiksemate võimalustega elanikkonnagruppidele aktiivsemaks ühiskonnaelus osalemiseks võimaluste loomiseks läbi organiseeritud ühistegevuste.

Kolmandaks on projekt suunatud võrgustikevahelise koostöö arendamisele - IHIÜ, Loksa Puuetega Laste Tugiühingu „Lootus“ (edaspidi Loksa PLTÜ) ja Saare Puuetega Inimeste Kojaga (edaspidi Saare PIK). Parimaks vene rahvusest liikmete ja abi vajavate mitteliikmete integreerimiseks Eesti ühiskonda on nende kaasamine ühingu organiseeritud ühistegevustesse.

IHIÜ ülesandeks on puuetega inimeste aktiivsuse tõstmine ühiskondlikus elus ning nende sotsiaalse toimetuleku suurenemine.
Projekti kirjutas Tiina Tursman

Hasartmängumaksu nõukogu (Harjumaa Puuetega inimeste Nõukoja kaudu) - jätkuprojekt 'Julgemalt edasi' - 11 000 krooni, sama projekt Kuusalu Vallavalitsus - 10 000 krooni.
Projektid kirjutas Agnes Valgiste

Hasartmängumaksu nõukogu (Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu): "Kuusalu valla puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt" - 56 000 krooni.
Projekti eesmärk: Arvuti ja Interneti kasutamise õpetamine arvutit ja Internetti mittetundvale ja/või vähekasutavale puuetega ja eakatele inimestele. Sihtgrupp - kuni 20 Kuusalu valla puuetega ja eakat inimest, kellel puudub arvuti või Interneti kasutamise võimalus ja/või oskus.
Projekti kirjutas Agnes Valgiste