2011

* LEADER meede 1.3 - erinevate elanikegruppide kaasamise toetus - ÜHISTEGEVUSED IDA-HARJUMAA INVAÜHINGUS 2011-2012 - ei rahastatud
Projekti eesmärgid: 

Eesmärk on tuua inimesi spordile lähemale, tutvustada erinevaid kergejõustikualasid (kuulitõuge, odavise, kettaheide, kaugushüpe, ratastoolisõidud, jooksud) ning omavahel võisteldes selgitada välja osavam; tutvustada uusi sportimisviise - rullsuuskadega sõitmist. Teiseks eesmärgiks on jätkata eelmisel aastal alustatud elamusteraapia ürituste sarja. Kolmandaks eesmärgiks on tõhustada koostööd Kuusalu Vallavalitsuse ja kohalike ettevõtetega sobivate töökohtade leidmiseks puuetega inimestele. Kuusalu Vallavalitsuse suhtumine on toetav, ent vahel jäävad probleemid kaugeks ja suhtlemine formaalseks.Neljandaks - tutvustada Eesti rahvakalendri tähtpäevi ning tähistada vastlapäeva; traditsiooniliselt liugu lasta ning mõõtu võtta suusatamises ning pikima liu laskmises; pakkuda inimestele saanisõidu võimalust, mis maaelust kaugeks jäänud inimestel ei ole just kuigi sage.

Projekti tegevused:

1)      Kergejõustikuvõistluse korraldamine (osavõtjaid ca 50 inimest) – juuni 2011;

2)      Süstamatk Pedassaarele ja sukeldumine  Saaremaal (osavõtjaid 18 inimest) – juuli-august 2011

3)      Koostöö- ja infopäev Kuusalu Vallavalitsuse ja kohalike ettevõtjatega (osavõtjaid ca 50 inimest) – november-detsember 2011;

4)      Vastla- ja talispordipäeva korraldamine, sh kelgu- ja suusavõistlus nii puuetega kui tervetele inimestele (osavõtjaid ca 80 inimest) – veebruar 2012;

5)      Sportlikust tegevusest, elamustest ja õpitust kokkuvõtete tegemine, aruandlus, edasise tegevuse arutelu (ca 15 inimest) – märts 2012.

Projekti koostas Agnes Valgiste


* LEADER meede 1.3 - erinevate elanikegruppide kaasamise toetus - IDA-HARJUMAA INVAÜHINGU ÕPPEREIS HIIUMAALE - Toetati 3 506 €

Projekti eesmärgid 

Käesolev rahataotlusprojekt on suunatud puuetega inimeste aktiivsuse tõstmisele ühiskondlikus elus, nende sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele ning sotsiaalse toimetuleku suurendamisele.

Projekti teine eesmärk on võrgustikevahelise koostöö arendamine IHIÜ, Loksa Puuetega Laste Tugiühinguga „Lootus“  ja Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojaga. Parim võimalus vene rahvusest puuetega inimeste ja nende toetajate integreerimiseks Eesti ühiskonda on nende kaasamine organiseeritud ühistegevustesse.

Toimub kolmepäevane tutvumis- ja õppereis Hiiumaa puuetega inimeste juurde. Giid-reisisaatja, kes abistab ka vajadusel puuetega inimesi, tuleb kaasa Loksalt.

Esimese päeva kava – sõit Hiiumaale, tutvumine Heltermaa Käsitöömajaga, kohapeal saab käsitöö kaupa vaadata, katsuda-uudistada, küsida-proovida; kohtumine Hiiumaa PIK rahvaga, Käina ja Kärdla piirkonnaga, õhtune arutelu Hiiumaa PIKi liikmetega.

Teine päev – sõidame Kõpu tuletorni, Ristna poolsaare tipule, Andruse mägedele. Lõkkeõhtu koos Hiiumaa PIK rahvaga.

Kolmandal päeval toimub kojusõit. Külastame teele jäävaid ajaloo- ja loodusmälestisi.

Projekti koostas Agnes Valgiste


* LEADER meede 2.2 - Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus - Kuusalu pastoraadi muinsuskaitsealuse sauna rekonstrueerimise lõpetamine, II etapp - ei rahastatud
Projekti koostas Agnes Valgiste
* Leader meede 1.1 - KUUSALU PÄEVAKESKUSE RESTAUREERIMISE PROJEKTEERIMISTÖÖD 

Kuusalu päevakeskuse hooneks on Kuusalu kihelkonna keskuses Kuusalus asuv 19. sajandist pärit muinsuskaitsealune Kuusalu pastoraadi saun, mis on ühekordne viilkatusega hoone asudes aleviku peatänava ääres kiriku kõrval ja kirikuaia paekivist piirdemüüri ääres. Hoone vanem osa ehitatud palkidest, hilisem juurdeehitis on laotud kividest. Kiriku ümbrus on heakorrastatud, paekivist kirikuaed taastatud.

 

Varasemalt on muude tööde hulgas korrastatud hoone katus ja osaliselt siseviimistlus, kuid korrastamist vajab ka hoone fassaad ja vundament. Hoone vundament on külma- ja niiskuskahjustuste tõttu vajunud ning kohati varisenud ja võib põhjustada edaspidi hoone kandvate välisseinte äravajumist või kokkulangemist. Hoone välisilme ja soojapidavuse parandamiseks on tuleb teostada ka ukse- ning aknaavade väljavahetamine ning tuulekastide korrastamine. Peale täiendavat ülevaatust 2011.aasta kevadel selgus, et niiskuskahjustuste likvideerimiseks ei piisa esialgselt planeeritud välisseinte vuukide täitmisest ning seinapinna parandamisest krohviga. Eemaldada tuleb täies ulatuses soojustusena kasutatud TEP-plaadid ning asendada need laudisega. Soojustus tuleks paigaldada ruumidesse. Muinsuskaitseamet on kooskõlastanud täiendavate uurmistööde programmi ning soovitanud koostada uus projekt hoone rekonstueerimiseks arvestades uurismitöö tulemustega. 

Projekti koostas Raul ValgistePäästeamet - VEEOHUTUSE KOOLITUS IDA-HARJUMAAL. Toetati 3154 €
Projekti eesmärgiks on erinevate elanikegruppide veeohutusalase kompetentsi tõstmine ja õnnetuste preventsioon. Koolitus koosneb kolmest erinevast päevast (kokku 24 tundi), mitte laagrist. Esimesel päeval on loengud mere ja vooluveekogude hüdroloogilistest iseärasustest, ilmastikutingimustest ja teistest keskkonnaohtudest; erinevatest veesõiduvahenditest, -tehnikatest ja varustusest ning päästetehnikatest. Samuti õnnetuste ennetamisest ning veekogude ääres liikumise ja kalastamise ohutusest. Teisel koolituspäeval toimub sõidutehnika ja päästeõppus jõel. Läbitakse praktiline sõiduõpe kanuu, süsta ja parvega ning harjutatakse erinevaid päästetehnikaid (enesepääste, kaaslase päästmine, päästmine kaldalt, päästmine sõiduvahendilt, meeskonnatöö päästmisel). Kolmandal päeval toimub koolitus merel. Harjutatakse sõiduvõtteid meresüsta ja parvega erinevaid päästevõtteid. Projekti sihtrühmaks laiemalt on Ida-Harjumaa elanikud, kelle pädevus nii veekogudel puhkamise atraktiivsusest kui turvalisusest tõuseb tunduvalt.
Projekti koostas Agnes Valgiste


Kohaliku Omaalgatuse Programm - 2009. a valminud arengukava täiendamine - ei toetatud
Projekti koostas Agnes Valgiste* Kuusalu Vallavalitsus - Omaosalustasu projektile "Kaldteed Kuusalu vallamajja, Tervisekeskusesse ja staadionile"

Toetuse kasutamise eesmärgiks on ligipääsetavuse parandamine vallale kuuluvatele ja valla kasutuses olevatele avalikele asutustele. Kaldteede rajamisel paranevad märgatavalt puuetega ning eakate inimeste juurdepääsuvõimalused valla avalikele asutustele. Projekti raames esitatakse 15.02.2012 taotlus EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi tööde finantseerimiseks 85% ulatuses. Käesolevaga taotletakse toetust ülejäänud 15%, ehk projekti omafinantseerimise osa, tasumiseks. Projekti kulud koosnevad vallamaja kaldtee paigaldamise, tervisekeskuse kaldee paigaldamise ning uue sissepääsu rajamise ja Kuusalu staadioni kaldtee projekteerimise ning ehitamise maksumustest.

Projekti koostas Agnes Valgiste