2019

Hasartmängumaksu nõukogu (Harjumaa Puuetega inimeste Nõukoja kaudu) 

- jätkuprojekt "2019. aasta tegevuskulud" - 1 300 €. 

Sama projekt Kuusalu Vallavalitsus - 2 500 €, Anija Vallavalitsus - 300 €.

Projektid koostas Agnes Valgiste

 

KÜSK - Ida-Harjumaa Invaühingu arenguhüppe tegevuskava koostamine - TOETATAKSE 4000 € ULATUSES

Ida-Harjumaa Invaühingu (edaspidi IHIÜ) tegevuskava 2017-2018 on analüüsitud, kehtiv arengukava (aastateks 2017-2021) on vajadusel uuendatud, arenguhüppeks oluline tegevuskava koos kommunikatsiooniplaaniga aastateks 2019-2021 on koostatud, ühingu meeskonnaga on liitunud uusi aktiivseid eestvedajaid.

Arenguhüppe seminar ja sisend tegevuskavasse, kus on kaardistatud ühingu vajadused, kooskõlastatud arengusuunad ja täpsustatud tegevuseesmärgid ning tegevused koos kommunikatsioonikavaga aitavad ühingul jätkusuutlikult tegutseda. Järgmise kolme aasta tegevuskava, mis on sündinud koosloomes, loob võimalused ühingu arenguhüppeks. Meeskond on saanud täiendust uute eestvedajate näol.

Projekt liidab ühinguliikmeid, tekitab ühtsus- ja gruppi kuulumistunnet, mis tuleb ühingule tervikuna kasuks, sest ühingu liikmed saavad aktiivselt osaleda ühises otsustustegevuses. Ühtlasi suureneb puuetega inimeste sotsiaalne kaasatus.

Antud projekti tahame kaasata nii puudega kui terved inimesed, et saavutada tihe, üksteisega arvestav, üksteist toetav ja mõistev koostöö. 

Projekti kirjutasid Agnes Valgiste ja Anne Mölder

 

 

KÜSK - Ida-Harjumaa Invaühingu turundus persoonilugude kaudu. Jätkuprojekt - EI RAHASTATUD

Projektiidee tekkis 2019 suvel Vormsil toimunud arenguseminari ajal ühingu liikmete poolt. Ühingu tutvustamiseks ja reklaamimiseks kasutame uudset lähenemist - ühingu turundus persoonilugude kaudu. Valmib 10 persoonilugu nii artikli kujul kui lühifilmina. Lood kujunevad nii puuetega inimeste tavapärases keskkonnas kui väljaspool koduseinu. Filmimine toimub eriilmeliste ettevõtmiste ajal looduses, spordiüritustel, näitustel, õpipäevadel jm.  Filmivõtted toimuvad 10 ühepäevase ja kahe mitmepäevase väljasõidu  ajal.

Projekt aitab ellu viia ühingu arenguhüppe ja hõlmab mitmeid tegevusi, mis on põhikirjalised, tutvustab ühingu tegevusi, toob juurde uusi liikmeid ja aktiveerib olemasolevaid.

 

Persoonilood saavad toimuma kahel viisil – persoonifilmid ja kirjalikult, st persoonilugude rubriik ajalehes. Persoonilugude projekti raames saavad liikmed julgustust jagada oma elu valu ja võlu, rääkida sellest, kuidas ühinguga liitumine ja ühingu tegevustes osalemine on toonud puudega inimesed koduseinte vahelt välja ning on nende elule andnud uue mõtte ja väljundi.

 

Projekti tulemiga näitame ühiskonnale puudega/ eaka inimese elu - milline see oli, milliseks see peale pöördepunkti kujunes, pöörame inimeste suuremat tähelepanu enda kõrval olevatest inimestest hoolimisele jne… ja täidame sellega otseselt ka ühingu eesmärke.


 

Valisime turunduseks selle tee, kuna vastavalt andmekaitseseadusele ei avalikustata invaühingule puuetega inimeste otsekontakte. Meedia kaudu jõuame laia inimesteringini.

 

Projekti kirjutasid Katrin Aedma, Agnes Valgiste ja Anne Mölder


 

KOP - Avaram maailm puuetega inimestele  - EI RAHASTATUD

IHIÜ tegevuspunkt Anija vallas on Kehra sotsiaalkeskus, kus puuduvad kaasaegsed tehnilised võimalused. Kehra Sotsiaalkeskus on avatud kõigile vallaelanikele ja seal toimuvad iganädalaselt kohtumised, infopäevad, koolitused, mälutreeningud jm. Üritustel kasutame tihtipeale abimaterjale, filme, pilte, tekste, mille näitamiseks puudub praegu vajadustele vastav tehnika. Asjatundjad soovitavad, et meie sihtgrupile on piisav mitte väiksem kui 50-tolline televiisor ja sülearvuti. Siis on võimalik informatsiooni jagada korraga suuremale hulgale inimestele. 

Ürituste-vahelisel ajal on televiisor kasutatav päevakeskuse külastajatele. 

Suuremast ekraanist näevad paremini nägemislangusega kodanikud ning suuremat teksti on parem jälgida ka kuulmispuudega inimestel. Intellektipuudega inimesed hoomavad edastatavat materjali palju paremini.

Televiisorit ja sülearvutit kasutamine teabe- ja õppepäevadel, kohvikklubi kohtumisetel, reisipiltide ja –filmide ühisvaatamistel ning igapäevaselt ajaveetmiseks.

Arenenud riigi tunnuseks loetakse olukorda, kus puuetega inimestele on loodud aktiivseks puhkuseks ja enesearendamiseks teiste ühiskonnaliikmetega võrdsed tingimused ning olukord, kus osatakse näha teistsugust inimest enda kõrval, aktsepteerides tema vajadusi, puudusi ja nõrkusi võrdselt enda omadega.

Projekti kirjutasid Agnes Valgiste ja Anne Mölder

 

 

LEADER meede 2.2  Aktiivne ja tegus Ida-Harjumaa Invaühing - TOETATAKSE 5065 € ULATUSES 

 

Ida-Harjumaa Invaühingu (edaspidi invaühing, ühing) projekti eesmärk on korraldada ühingu liikmetele esmaabi ja eneseabi koolitusi, mida iseenda, oma pereliikmete ja ühingukaaslaste tervise seisukohast vajame. Lähtuvalt sellest oleme koolitusesse lülitanud ka kepikõnni, liikumismänge ja praktilisi õppetunde, mis haaravad esmaabi. Oluliseks peame uute, kaasaegsete teadmiste ühingu liikmeteni viimist, mis on eriti olulised mitmete nahaprobleemide, üldhügieeni ja diabeedi korral. Ühisõppused ja igasugune  ühistegevus on aktuaalsed sellest hoolimata, et juba ammu julgustatakse puudega inimesi aktiivsed olema. Jätkuvalt kardetakse, et ei osata ja ei suudeta, samas on ka nii, et osatagi uut infot ise otsida. Kaasavad, julgustavad ja õpetlikud projektid on väga olulised, sest just tänu toetavatele, harivatele projektidele on enamus meie ühingu liikmeid igati tegusad ühiskonna liikmed. Ida-Harjumaa Invaühingust on välja kasvanud kaks tugevat invasportlast, neist Egert Jõesaar Loksalt on hetkel koguni maailma parakettaheitjate tipus. Ain Villau Pärispealt võtab osa ratastoolicurlingu MMst 2020 Wetzikonis Šveitsis.

Ühingu tegevust on aastaid toetanud Kuusalu Vallavalitsus ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda.

Projekti kirjutasid Imbi Vahuri, Agnes Valgiste ja Anne Mölder

 

 

AKTIIVSETE KODANIKE FOND - Ühingu tegevusvõimekuse edendamine ning puudega ja eakate inimeste sotsiaalsete probleemide teadvustamine persoonilugude kaudu

Projektiidee tekkis ühingu liikmetel arenguseminaril 2019. a suvel. Puudega inimeste märkamiseks ja nende võrdseks kohtlemiseks ühiskonnas on vajalik inimestele teadvustada nende reaalset elu. Puudega inimesi on vaja kaasata ja tuua neid kodust välja – see on üks ühingu peamistest eesmärkidest. Persoonilood tutvustavad puudega inimese igapäevaelu, puudega seotud sotsiaalseid probleeme ja invaühingu tegevusi. Lood kujunevad nii tavapärases keskkonnas kui väljaspool koduseinu. Filmimine toimub ühingu erinevate ettevõtmiste ajal.

Ühing ei leia kõiki puudega inimesi, et neid toetada ja kaasata, sest vastavalt andmekaitseseadusele ei avalikustata invaühingule nende otsekontakte.

Persoonilugude kaudu ja meedia vahendusel jõuame laia inimesteringini sh abivajajateni.

Projekti käigus valmib 10 puudega inimese persoonilugu nii artikli kujul (persoonilugude rubriik ajalehes) kui lühifilmina (15-20 minutit).

Persoonilugude projekti kaudu kaasame puudega inimesi, kes on ühingu liikmed, nende perekondi, toetaja- liikmeid ja vabatahtlikke. Tulem jõuab läbi meedia paljude inimesteni.

Persoonilugude projekti raames saavad ühingu liikmed julgustust jagada oma elu valu ja võlu, rääkida sellest, kuidas ühinguga liitumine ja ühingu tegevustes osalemine on toonud puudega inimesed koduseinte vahelt välja ning on nende elule andnud uue mõtte ja väljundi.

Projekti tulemiga näitame ühiskonnale puudega/ eaka inimese elu - milline see oli, milliseks see peale pöördepunkti kujunes. Projekt aitab edendada ühingu tegevusvõimekust, toob ühingule juurde uusi liikmeid ja aktiveerib olemasolevaid, õpetab uusi oskusi ja tervendab ühiskonda

Projekti kirjutas Katrin Aedma