2023

KÜSK - Ida-Harjumaa Invaühingu arenguhüppe tegevuskava koostamine - TOETATAKSE 4000 € ULATUSES

 

Projekti eesmärk on Ida-Harjumaa Invaühingu arenguhüpe ja tegevuskava uuendamine, kus on kaardistatud ühingu vajadused, kooskõlastatud arengusuunad ning tegevused, mis aitavad ühingul jätkusuutlikult tegutseda arvestades kiiresti muutuva elukeskkonnaga. Projekt liidab ühinguliikmeid, tekitab ühtsus- ja gruppi kuulumistunnet, mis tuleb ühingule tervikuna kasuks, sest ühingu liikmed saavad aktiivselt osaleda ühises otsustustegevuses. Ühtlasi suureneb puuetega inimeste sotsiaalne kaasatus ja kuuluvus kogukonda. 

Arenguhüppe seminar ja sisend tegevuskavasse, kus on kaardistatud ühingu vajadused, kooskõlastatud arengusuunad ja täpsustatud tegevuseesmärgid ning tegevused aitavad ühingul jätkusuutlikult tegutseda arvestades kiiresti muutuva elukeskkonnaga. Projekt liidab ühinguliikmeid, tekitab ühtsus- ja gruppi kuulumistunnet, mis tuleb ühingule tervikuna kasuks, sest ühingu liikmed saavad aktiivselt osaleda ühises otsustustegevuses. Ühtlasi suureneb puuetega inimeste sotsiaalne kaasatus. Antud projekti tahame kaasata nii puudega kui terved inimesed, et saavutada tihe, üksteisega arvestav, üksteist toetav ja mõistev koostöö.

 

Projekti koostamisel osalesid Raul Valgiste, Indrek Matla, Imbi Vahuri, Anne Mölder, Agnes Valgiste

 

 

EPIFond - Ida-Harjumaa Invaühingu arengukava uuendamine - EI TOETATUD

 

Ida-Harjumaa Invaühingul (edaspidi Invaühing) on kehtiv arengukava aastaks 2019-2021. See vajab uuendamist ning kaasajastamist. Liikmete kaasamiseks arengukava uuendamisel on Invaühingul kavas esiteks viia läbi 3-päevane seminar koos väljasõiduga Võru- ja Setumaale ning sügisel korraldada Ida-Harjumaal ühingu üldkoosolek, kus arengukava ametlikult kinnitatakse. Arengukava koostamisel on kavas erilist tähelepanu pöörata sellele, et meid ümbritsevas keskkonnas on toimunud ning jätkuvalt toimumas suured muudatused. Varasemast rohkem tuleb pöörata tähelepanu käitumisele ja toimetulekule kriisiolukordades. Sellega seotud võimalikud väljakutsed ning tegevused peavad leidma kajastamist ka arengukavas. Invaühingul oli seisuga 1.01.2023. a 110 liiget. Väljasõidul arvestame 40-50 liikme osalusega. Sama palju inimesi on varasematel aastatel osalenud ka Invaühingu üldkoosolekutel. 

Rahataotlusprojekti koostasid Raul ja Agnes Valgiste

 

 

KYSK - Ida-Harjumaa Invaühingu kommunikatsioonipädevuse arendamine - EI TOETATUD

 

Ida-Harjumaa Invaühingu kommunikatsioonipädevuse arendamiseks on kavas läbi viia turundusprojekt, mille käigus pannakse kokku viis huvitavat ja harivat persoonilugu Invaühingu liikmete elust ja tegevusest seoses ühinguga. Lood jäädvustatakse lühifilmide ja artiklite kaudu. Lisaks tehakse Invaühingu 30. tegevusaastale pühendatud lühifilm. Turundusprojekti läbiviimisele kaasatakse lisaks selles valdkonnas tegutsevatele professionaalidele Invaühingu aktiivsemad liikmed, kellest moodustatakse projekti töörühm. Projekti alguses viiakse läbi töörühma koolitus, mille käigus omandatud teadmisi kinnistatakse koolitusele järgneva praktilise töö käigus. Persoonilugudes kajastatakse inimeste eludes toimunud pöördepunkte, mille kaudu nad on isiklikus elus jõudnud abivajaja rollist ühingu tegevuses aktiivseks kaasalööjaks ja paljudel juhtudel koguni teiste abistajaks. Samuti seda, kuivõrd oluline on koostöö kogukonnaga, üksteise märkamine ja teiste vajaduste mõistmine. Läbi persoonilugude on võimalik ilmekamalt tutvustada ühingu tegevusi ja julgustada ka teisi inimesi ühingu ühistegevustest osa saama. Üldises plaanis ei ole julgustus vaid Ida-Harjumaa Invaühingu ja tema tegevuspiirkonna keskne. Lood on olemuselt universaalsed ja arusaadavad ka väljaspool IdaHarjumaa Invaühingu tegutsemispiirkonda. Sarnase eesmärgiga ühinguid tegutseb ka teistes Eestimaa paikades, kes võivad lugude kaudu saada innustust ja lisamotivatsiooni. Ühingu kommunikatsioonipädevuse tõstmise seisukohalt on kõige olulisem asjaolu, et persoonilugude tegemiseks kaasatakse projektimeeskonda Invaühingu aktiivsed liikmeid. Seda alates lugude stsenaariumite läbiarutamisest, koostamisest ja salvestamisest kuni nende valmimise ja jagamiseni meedias. Liikmetel on võimalik näha ja võtta osa turundusprojekti igast etapist. Seda pädeva isiku juhendamisel, sest persoonilugude koostamiseks kaasatakse professionaalne produktsiooniettevõte, ajakirjanik ja kommunikatsioonispetsialist. Nende kaasamise üheks tingimuseks on valmisolek koostööks Invaühingu ja ühingu liikmetega kogu filmide ja artiklite tootmisprotsessi ja meedias levitamise vältel. Turundusprojektis vahetu osalemise kaudu paranevad ühingu juhatuse ja aktiivsete liikmete eneseväljendamise ja kommunikatsiooni oskused. Seda nii sisekui väliskommunikatsiooni osas. Varasemast enam saadakse aru ühingu tegevuse eesmärkidest ja saadakse esinemisjulgust edaspidiseks. Projekti tulemusel valmivad täiendavad abivahendid filmide ja artiklite näol ühingu tegevuse tutvustamiseks sihtrühmale, potentsiaalsetele toetajatele ja koostööpartneritele. Laiemas plaanis aitab projekti läbiviimine edastada positiivset sõnumit puuetega inimeste ja eakate kaasamise vajalikkusest ühiskonnale tervikuna. Tulemuste mõõtmine toimub valdavalt tagasiside küsimise kaudu ühingu liikmetelt ja koostööpartneritelt. Lisaks ühingu tegevuse üldiste indikaatorite võrdlemisel projektile eelneval ja sellele järgneval perioodil.

 

Rahataotlusprojekti koostas Raul Valgiste